REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

obowiązujący od 01.09.2017

§ 1

DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca- CALAVARA Sp. zo.o. zsiedzibą wWarszawie 00-389, ul. Juliana Smulikowskiego 4A /16, NIP: 5252651432, REGON: 363972800, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wWarszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607758.
 2. Portal- portal internetowy Sprzedawcy prowadzony pod adresem www.kartalin.pl,
  za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
 3. Kupujący- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów u Sprzedawcy.
 4. Dostawca- oznacza podmiot, zktórym współpracuje Sprzedawca wzakresie dokonywania Dostawy Towarów:

·InPost Paczkomaty Sp. zo.o. zsiedzibą wKrakowie, świadcząca usługi Dostawy iobsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);

·Pocztę Polską S.A. zsiedzibą wWarszawie.

 1. Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane
  z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.
 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sprzedawcę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu
  w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami
 4. Sprzedawca prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
 5. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 7. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.
 8. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Sprzedawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.
 9. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowania, oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego.
 10. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
 11. Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej;
  2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 12. Kupujący zobowiązany jest do:
   1. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
   2. korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
   3. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy;
   4. korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 13. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca umieści na Portalu informację o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem wprowadzonych zmian. Informacja o zmianie nastąpi nie później niż 5 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu.

§ 3

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Sprzedawcę na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 2. Warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Sprzedawca oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 3. Wybór opcji „Zamawiam.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 4. W momencie wyboru opcji „Zamawiam”, zostaje zawarta między Sprzedawcą a Kupującym umowa sprzedaży przez Sprzedawcę towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym przez Sprzedawcę Kupującemu drogą elektroniczną po przyjęciu przez Sprzedawcę zamówienia
  do realizacji.
 5. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty
  za zamówione u Sprzedawcy towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy.
  W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 7. O terminie realizacji zamówienia Sprzedawca informuje podczas składania zamówienia, w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.
 8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych licząc od:
  1. zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy zsiedzibą wPoznaniu, przelewu tradycyjnego;
  2. złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
  1. elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sprzedawca nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
  2. towar został wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
 10. Jeżeli Sprzedawca odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 9 powyżej lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej
  w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru.
 11. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Kupującego wyrażone w elektronicznym formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola „Chcę otrzymać fakturę VAT”. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie przez Kupującego nie będącego Konsumentem w formularzu zamówienia numeru NIP Kupującego. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu.
 12. Faktura VAT, wystawiane są zgodnie z rzeczywistą datą zakończenia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.

§ 4

PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:
  1. szybkim przelewem internetowym (przelewy24);
  2. przelewu tradycyjnego;
  3. „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej.
 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji przelewy24 lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Sprzedawca może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.
 3. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
 4. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 5. Przed odbiorem przesyłki od Dostawcy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić,
  czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 6. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na jej uszkodzenie, Sprzedawca ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary po otrzymania od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.
 7. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Dostawcy
  i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sprzedawca zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Sprzedawca zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Sprzedawce reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@kartalin.pl.
 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym §5, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sprzedawcy. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać na adres: CALAVARA Sp. zo.o. , ul. Juliana Smulikowskiego 4A /16, Warszawa, 00-389. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez Sprzedawcę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 9. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sprzedawcę Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 10. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 1. Produkty lecznicze i wyroby medyczne wydane od Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Sprzedawcę z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, które mogą zostać zwrócone Sprzedawcę na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.
 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 3. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 4. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 5. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych.Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów,
  w których:
  1. przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sprzedawca informował klienta przy składaniu zamówienia;
  2. przedmiotem umowy są produkty lecznicze i wyroby medyczne, zgodnie z §6 ust. 1 powyżej.

§ 7

OCHRONA DANYCH

 1. Sprzedawca gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez Kupującego i przetwarzanie ich wyłącznie w celu realizacji zamówienia lub w celach, na które Kupujący wyraził zgodę, z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.

§ 8

KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych u Sprzedawcy towarów Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@kartalin.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: (+48) 576154 101.